Analyse

Analyse

Her finner du omtaler av pågående og avsluttet analysearbeid ved SIU, og av andre viktige bidrag til kunnskap om internasjonalisering. Du kan også laste ned publikasjoner om de temaene som dekkes.

Analyse forside

Internasjonalisering av utdanning har de siste årene blitt stadig viktigere for institusjoner og myndigheter. Utviklingen på dette området påvirkes rimeligvis av utviklingen innen utdanningssektoren, men også i samfunnet for øvrig - eksempelvis gjennom tettere koblinger mellom utdanning, forskning og næringsliv (Kunnskapstriangelet) og gjennom myndighetenes valg av nasjonalt prioriterte samarbeidspartnere. På disse nettsidene finner du omtaler og analyser av aktuelle temaer, med lenker til ytterligere informasjon.

Les mer
Gjeldende kunnskapspolitikk

Her sammenfattes de kunnskapspolitiske målene for internasjonalisering av utdanning, slik disse målene kommer til uttrykk i Internasjonaliseringsmeldingen, Forskningsmeldingen, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024, Panoramastrategien og Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til SIU (alle disse kan lastes ned fra høyre marg).

Les mer
Skolepenger i utlandet

Antallet utreisende norske studenter som tar en hel grad i utlandet stiger, og flere enn før betaler betydelige beløp i skolepenger. Lånekassens utbetalinger av lån og stipend var pr 2013/14 oppe i mer enn en milliard kroner, og siden dette har svekkelsen i kronekursen gjort utenlandsstudier enda dyrere. SIU har sett nærmere på hvor skolepengene går, og om de norske gradsstudentene utenlands får valuta for pengene.

Les mer
Language policy

Together with the other four Nordic Erasmus+ national agencies, SIU has analysed the Erasmus Charter for Higher Education applications submitted in 2014. Here, we look into the parts concerning language policies.

Les mer
Studentmobilitet 2015-16

Her finner du analyser av studentmobilitet til og fra Norge, basert på statistikk fra Lånekassen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Mens tallene fra Lånekassen er for studieår (der siste tilgjengelige er 2015/16), er tallene fra DBH for kalenderår (der siste tilgjengelige er 2015; tall for hele 2016 foreligger ca 1. mars 2017).

Les mer
Elever i utlandet 2015

Utenlandsstatistikken fra Statens lånekasse for utdanning viser at det for skoleåret 2014/15 er en nedgang i antallet norske utvekslingselever. 

Les mer
Internasjonal mobilitet i grunnopplæringen 2014

SIU har de siste årene utgitt en samlet publikasjon for mobilitet i grunnopplæringen og høyere utdanning. For 2014 har vi valgt å presentere mobilitetstallene på SIUs nettsider. Disse sidene dekker grunnopplæringen. Bakgrunnen for dette er å kunne tilby informasjon som er mer direkte rettet mot ulike målgrupper. Mer utfyllende og detaljert statistikk er tilgjengelig på SIUs nettsider (siu.no/data)

Les mer
Internasjonaliseringsstrategier

Hvordan jobbes det strategisk med internasjonalisering? Les om funnene i en SIU-studie om norske universiteter og høyskolers strategier og handlingsplaner for internasjonalisering. 

Les mer
Kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid

Hvordan er vilkårene for å koble internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid? Ut fra en gjennomgang av et tjuetalls norske prosjekter kan vi definere seks modeller for slik kobling. Hvilken modell som er mest hensiktsmessig vil avhenge av fag, utdanningsaktivitet og nivå. Som regel vil koblingen til forskning være tettest på master- og ph.d.-nivå.

Les mer
Internasjonale studenter i Norge

SIU har annet hvert år siden 2008 gjennomført en spørreundersøkelse om internasjonale studenters forventninger til, og erfaringer med, å være student ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen er et ledd i SIUs arbeid med profilering av Norge som studieland, samtidig som analyser av datamaterialet peker på utviklingstrekk og utfordringer knyttet til studentmobilitet inn til Norge.

Les mer