Barn i skoleklasse synger i kor

Internasjonal mobilitet i grunnopplæringen 2014

SIU har de siste årene utgitt en samlet publikasjon for mobilitet i grunnopplæringen og høyere utdanning. For 2014 har vi valgt å presentere mobilitetstallene på SIUs nettsider. Disse sidene dekker grunnopplæringen. Bakgrunnen for dette er å kunne tilby informasjon som er mer direkte rettet mot ulike målgrupper. Mer utfyllende og detaljert statistikk er tilgjengelig på SIUs nettsider (siu.no/data)

Internasjonal mobilitet i grunnopplæringen – nøkkeltall 2014

På disse sidene får du tall og analyser av mobilitet i grunnopplæringen. Under følger et oversiktsbilde over omfanget av mobilitet, kategorisert etter ulik varighet på mobilitetsoppholdene. Videre finner du en analyse av mobilitetsopphold som finansieres gjennom lånekassen, etterfulgt av en oversikt over tildelinger i Erasmus+ i 2014 – det største utdanningsprogrammet Norge tar del i. Du finner også analyser av situasjonen på fag- og yrkesopplæring og ansattmobilitet for alle sektorer.       

Med overgangen fra EUs program for livslang læring (LLP) til Erasmus+ i 2014 ble det enkelte endringer i mobilitetsordningene for grunnopplæringen. Dette gjenspeiles først og fremst i de ulike kategoriene, der noen forsvinner ut, mens andre er nye.

Det gjenspeiles også til en viss grad i det totale antallet mobiliteter som ble tildelt for skoleåret 2014/15. Her anslår vi en total nedgang på omtrent 1.500 elever og lærlinger. Tallene fra Lånekassen er imidlertid ikke klare før til høsten, så tabellen har ikke totaltall for 2014. Mesteparten av denne nedgangen kan tilskrives bortfallet av Comenius. Comenius var et tiltak rettet mot grunnskolen og studiespesialiserende, og den typiske mobiliteten var grupper av elever som dro på skolebesøk med rundt en ukes varighet i forbindelse med internasjonale prosjekt. Denne typen mobilitet har vi her kalt prosjektmobilitet. I Erasmus+ er denne type mobilitet samlet i kategorien partnerskapsmobilitet for elever og lærlinger. Endrede kriterier for mobilitet i det nye programmet er årsaken til at mobilitetstallene er lavere enn tilsvarende tall for tidligere år.

For elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen er det nye programmet i hovedsak identisk med det foregående. Den største endringen er en økning i budsjettet. Til tross for denne økningen ser vi en liten nedgang i antall mobiliteter. Dette skyldes at de oppgitte mobilitetstallene fra 2008-2013 omfatter elever, lærlinger og følgepersoner, mens det fra og med 2014 bare omfatter elever og lærlinger.

For Nordplus jr. er det relativt store endringer i tallene fra år til år. Tallene for 2012/13 representerer et toppår med spesielt høy søknad. Også Tallene for Trollstipend varierer relativt mye fra år til år, disse variasjonene er i hovedsak knyttet til variasjon i søkertall. Tallene for UWC og Lycée er basert på faste kvoter og er derfor helt stabile.

Samlet internasjonal mobilitet i grunnopplæringen

Kilder: Lånekassen, SIU, FIVAI, Nordplus.

* Årstall angir år for tildeling av støtte. De fleste ordningene gjelder for skoleår, f.eks. 2014/15.

** Prosjektmobilitet er opphold på 1 uke eller mindre der det ofte er en gruppe som reiser sammen. Innenfor Nordplus junior er det også mobilitet som er av lengre varighet enn en uke, men programmet er plassert i denne kategorien fordi det er her hovedtyngden av aktivitet er. Individuell mobilitet mellomlang er fra 2 uker til 6 måneder. Individuell mobilitet lang er fra og med 6 måneder og oppover. De fleste ordningene i kategorien 'individuell mobilitet lang' har klart størst volum på utveksling i ett skoleår. Mellomlang og lang mobilitet er individuelle mobilitetsopphold med fokus på den enkeltes læringsutbytte

*** Under Leonardo ble følgepersoner talt med i oversikten over antall mobiliteter. Under Erasmus+ elev- og lærlingemobilitet er tallene uten følgepersoner. Antall følgepersoner utgjør anslagsvis 15 % av antall mobiliteter under denne ordningen.

Kontakt

Stig Pedersen
Carl Endre Espeland
Frank Arild Krohn

Statistikk om mobilitet

Er du interessert i flere tall om internasjonal elev og lærlingemobilitet til og fra Norge? Vi har samlet statistikk om internasjonal mobilitet i grunnopplæringen her.


Mobilitetsrapporter


Share |