Elever som jobber i grupper sammen i klasserommet

Elever i utlandet 2015

Utenlandsstatistikken fra Statens lånekasse for utdanning viser at det for skoleåret 2014/15 er en nedgang i antallet norske utvekslingselever. 

Nedgangen skjer i hovedsak for USA og Storbritannia, som har de største kontingentene med norske utvekslingselever. Det er utvekslingsorganisasjonene som har det største volumet av elever i denne ordningen, og det er disse organisasjonene som har nedgang i tallet på elever. Utveksling gjennom skole/fylkesavtale og gjennom Erasmus+ holder seg relativt stabilt. Utvekslingsordningen gjelder elever i 2. klasse i videregående skole som drar til utlandet gjennom utvekslingsorganisasjon eller avtale forvaltet av skole eller fylkeskommunen. I tillegg består denne gruppen av noen elever som reiser ut i mer enn tre mnd gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+, innenfor fag- og yrkesopplæring.

Figur 1: Antall norske utvekslingselever i VGS

Antall norske utvekslingselever i VGS

Kilde: Lånekassen

Hvorfor nedgang?

For skoleåret 2014-15 var det til sammen 331 færre elever sammenlignet med tallene for 2013-14. Representanter fra utvekslingsorganisasjonene har tidligere forklart nedgangen med innstramninger i praktisering av opplæringsforskriften, varierende kjennskap til denne ordningen i skolenes rådgivningstjeneste og ulik praksis i fylkeskommunene når det gjelder forhåndstilsagn om godkjenning av utvekslingsåret. 

Dessuten kan flere kritiske medieoppslag de siste par årene ha påvirket omdømmet til utvekslingsorganisasjonene.

Basert på opptakstall SIU har hentet inn direkte fra utvekslingsorganisasjonene for skoleåret 2015-16 ser det ut til at nedgangen fortsetter, men i noe mindre grad. Tallene tyder på at det er 100 færre elever som reiser ut denne høsten, sammenlignet med Lånekassens tall for skoleåret 2014-15.

Forskjeller mellom fylker

Vi ser av fylkesoversikten nedenfor at det er store forskjeller mellom fylkene både antall og andel av elevmassen som drar på utveksling.

Figur 2: Fylkesoversikt utvekslingselever VG2 skoleåret 2014-15, per 1000 elev i fylket

Fylkesoversikt utvekslingselever VG2 2014-15

Kilde: Lånekassen

Troms og Oslo ligger på toppen av den relative fordelingen med 16 utvekslingselever per 1000 elev i fylket. Dette er en nedgang fra rundet 20 elever per 1000 i 2013-14 for disse to fylkene. Også Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har en klar nedgang sammenlignet med i fjor. Generelt er det noe nedgang for de fleste fylkene sammenlignet med tallene for 2013-14. Noen fylker som Buskerud og Finnmark har imidlertid en økning. Oslo har vært på toppen av denne listen de 4-5 årene SIU har fulgt disse tallene. Troms har vært på samme nivå de to siste årene, de har arbeidet strategisk med fylkesavtaler som sender ut elever, bl.a. til Russland.

En strukturell forklaring på de store forskjellene mellom fylkene er sosioøkonomiske og demografiske forhold. Dette kan bl.a. knyttes til befolkningstetthet, næringsstruktur/arbeidsmarked og utdanningsnivå.  Selv om det finnes slike forklaringer på noen av forskjellene ser vi også at det er ulike prioriteringer hos fylkeskommunen og ved skolene.

Hvilke land drar utvekslingselevene til?

Tabellen under viser at USA fortsatt er det desidert mest populære landet for norske utvekslingselever. Over halvparten av elevene som reiser på utveksling drar til USA. I følge flere utvekslingsorganisasjoner kunne de sendt langt flere til USA dersom det var flere skoleplasser og vertsfamilier tilgjengelig.

Tabell 1: Mest populære land for norske utvekslingselever

Mest populære land for norske utvekslingselever

Kilde: Lånekassen

Tabellen viser også at nedgangen i antallet utvekslingselever fra 2013-14 til 2014-15 i hovedsak skjer for USA (ned 208) og Storbritannia (ned 58). Nedgangen i de absolutte tallene står imidlertid i forhold til den store andelen elever som reiser til disse to landene. Andelen som drar til USA og Storbritannia utgjør om lag 78 pst av totalen og nedgangen for disse to landene utgjør 80 pst av den totale nedgangen. Andre land som har en tydelig nedgang er Irland, Italia og Brasil. For Italia ser vi at dette har vært tendensen de siste årene. 

Kontakt


Lånekassen


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen


Share |