Unge studenter på vei nedover perrongen på togstasjonen

Internasjonale studenter i Norge

SIU har annet hvert år siden 2008 gjennomført en spørreundersøkelse om internasjonale studenters forventninger til, og erfaringer med, å være student ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen er et ledd i SIUs arbeid med profilering av Norge som studieland, samtidig som analyser av datamaterialet peker på utviklingstrekk og utfordringer knyttet til studentmobilitet inn til Norge.

Fra "Omdømme" til "Internasjonale studenter i Norge"

SIU har siden 2008 foretatt en spørreundersøkelse blant internasjonale studenter som har studieopphold ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Denne undersøkelsen gir unike data om internasjonale studenters bakgrunn for å velge Norge, deres studiehverdag og deres forventninger til utbytte av oppholdet. Undersøkelsen ble tidligere kalt «Omdømmeundersøkelsen». I 2016 ble tittelen endret til «Internasjonale studenter i Norge» fordi datamaterialet som samles inn er bredere anlagt enn profilering og omdømme skulle tilsi. Datamaterialet gir også gode tall på landfordeling, fagfordeling og institusjonsfordeling av studentmobilitet til Norge, noe som er interessant å se opp mot de nasjonale politiske prioriteringer på BRIKS + Japan og Europa og faglig satsing på realfag.

Hvordan undersøke Norge som studiedestinasjon?

Samarbeid med institusjonene er avgjørende for et godt resultat i arbeidet med undersøkelsen blant internasjonale studenter. Innsamling av data gjøres mulig ved at norske høyere utdanningsinstitusjoner gir tilgang til e-postadresser til internasjonale utvekslings- og gradsstudenter. Studentene skal ha hjemstedsadresse i utlandet, og ikke norsk statsborgerskap. De universitetene og høyskolene som bidrar med kontakt til sine internasjonale studenter får tilsendt datarapport for egen institusjon. SIU legger også ut hele datasettet på siu.no/data for alle interesserte.

Oppdatering og utvidelse

I 2013 gjennomførte SIU en oppgradering av spørreskjema i samarbeid med NIFU, både for å oppdatere spørsmålene som først ble utformet i 2008, og for å utvide analysegrunnlaget. Spørsmål om motivasjon for å komme til Norge, vurdering av undervisning, det sosiale tilbudet og bruk av campus og spørsmål om planer etter endt opphold ble inkludert i spørsmålsbatteriet. Dette gav ny kunnskap om overgang utdanning til arbeidsliv, om opplevd studiekvalitet ved norske institusjoner og om bakgrunn for å velge Norge som studieland. I 2016 ble spørsmål om praksis som del av studiene lagt inn i spørreundersøkelsen.

   

Oppdatert desember 2016.

Kontakt


Omdømmeundersøkelsen 2014

Omslag omdømmerapport 2014

Rapporten er basert på et nytt spørreskjema og fokuserer spesielt på internasjonale studenters oppfatning av Norge som studiedestinasjon. 

Les hele rapporten her:
International Students in Norway 2014


Rapport: Internasjonale studenter i Norge 2016

Omdoemmerapport-SIU-omslag-2016-106-150pxl

Ein ny undersøkelse blant internasjonale studenter ser på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg.

Les heile rapporten her:
International students in Norway 2016 


Share |