Studenter samarbeider på lesesalen

Kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid

Hvordan er vilkårene for å koble internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid? Ut fra en gjennomgang av et tjuetalls norske prosjekter kan vi definere seks modeller for slik kobling. Hvilken modell som er mest hensiktsmessig vil avhenge av fag, utdanningsaktivitet og nivå. Som regel vil koblingen til forskning være tettest på master- og ph.d.-nivå.

Bakgrunnen for undersøkelsen er målsetningen om at internasjonalt forskning- og utdanningssamarbeid bør knyttes tettere sammen. I gjennomgangen av de 21 prosjektene har vi sett på prosjektbakgrunn, hvilke motiver som ligger til grunn for å koble utdanning og forskning i internasjonalt samarbeid og hvilke faktorer som fremmer levedyktige samarbeidsrelasjoner.    

Forhold som påvirker kobling

Ifølge informantene er det forhold som vanskeliggjør en kobling mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. Ett moment er mangelen på gode finansieringsordninger, mens et annet er insentivsystemer som belønner internasjonalt forskningssamarbeid men ikke utdanningssamarbeid. At fagansatte likevel involverer seg i utdanningssamarbeid kan springe ut av idealisme, men også av ønsker om egen faglig utvikling, rekruttering av gode studenter og bygging av fagmiljø. Et vilkår for at prosjektene skal lykkes synes nettopp å være at de fagansatte finner samarbeidet faglig interessant. Gode personlige relasjoner mellom samarbeidspartene blir også fremhevet som viktig. Forankring i institusjonsstrategi og institusjonsledelse kan ha betydning for prosjektenes levedyktighet, men primært i de tilfeller der prosjektene potensielt ville generere inntekter til institusjonen. I slike tilfeller synes det som om ledelsen mer aktivt engasjerer seg og det ytes økonomisk-administrativ støtte.

Seks koblingsmodeller

På bakgrunn av gjennomgangen av prosjektene har vi satt opp seks ulike modeller for kobling av forskning og utdanning i internasjonalt samarbeid:

  • Rekruttering av studenter fra utlandet: Mastergrads- eller ph.d.-studenter rekrutteres til pågående forskningsprosjekter.
  • Kvalitetssikring av eksisterende kurs: Studentmobilitet knyttes til de fagansattes nettverk i utlandet. De fagansatte kvalitetssikrer kurs og anbefaler studenter å reise til bestemte institusjoner.
  • Utvikling av felles kurs: Denne modellen krever mer av de fagansatte enn kvalitetssikring av eksisterende kurs. Undervisning og forskning vil også kunne være tettere koblet, ved at forskerne kan utvikle kurs som ligger tett på egen forskning. Det kan være kurs av lengre eller kortere varighet. I sistnevnte tilfelle kan det være snakk om kurs som tar opp metodiske spørsmål eller smale, forskningsnære problemstillinger. Ved kortere varighet vil forskerne også kunne delta på kurset sammen med studentene.
  • Fellesgrader: Knytter to eller flere institusjoner faglig og administrativt sammen. Fagmiljøene samarbeider tett og ofte vil det være snakk om sam-veiledning.
  • Feltarbeid: Kan vare kort eller lengre og arte seg ulikt fra fag til fag. Innenfor en del realfag er det aktuelt for forskere å delta på feltarbeid sammen med studentene, for å samle inn data og analysere disse. Slike feltarbeid vil typisk være av kortere varighet, sjelden mer enn én måned.
  • Sommerskoler: Mest vanlig på ph.d.-nivå. Varigheten er relativt kort, men både det faglige og sosiale utbyttet er i følge informantene stort.

Hvilken modell gir best kobling?

Hvilken modell som er mest hensiktsmessig vil avhenge av fag, utdanningsaktivitet og nivå. Sterkest vil koblingen til forskning være på master- og ph.d.-nivå. Felles for de modellene som tettest kobler utdanning til forskning er at det gjerne er snakk om mobilitet av kort varighet, som sommerskoler, feltarbeid, spesialiserte kurs og workshops. Lengre opphold i utlandet har også stor verdi, og gir en form for språk- og kulturkunnskap som kortere opphold ikke gir. Kortere opphold kan imidlertid gi stor faglig gevinst. Verdien av kortvarig mobilitet har ikke vært nok anerkjent og gjenspeiles ikke i finansieringssystemer.

  

Oppdatert mars 2015.

Kontakt

Margrete Søvik 

SIU-rapport om kobling

Last ned "Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid" (PDF)   

Korte kurs gir stor læring

Sommerskoler, feltarbeid og spesialiserte kurs og workshops kan gi stor faglig gevinst.   

UTFORSK

Partnerskapsprogram, administreres av SIU og Forskningsrådet. Skal bidra til å koble forskning og utdanning i Norges samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Les mer om UTFORSK her.   


Share |