Elever i barneskolen jobber med maling sammen med lærer i klasserommet

Spørreundersøkelser

Her finner du en oversikt over datasett fra spørreundersøkelser som SIU har gjennomført de siste årene. Det er også mulig å laste ned datasettene, for å gjøre egne analyser.

Datasettene har dannet grunnlag for ulike rapporter SIU har publisert, og gjøres her tilgjengelig som del av SIUs arbeid med å offentliggjøring av data. Datasettene kan egne seg som materiale for forskning eller studentoppgaver. Dataene er arkivert og tilgjengeliggjort via Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) som tilbyr nedlasting av datasettene i ulike format.

Brukerundersøkelse rettet mot norske elever på utenlandsopphold i videregående skole (Vg2) 2016

Målet med undersøkelsen er å gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt, og gi informasjon om hvorvidt vilkårene for godkjenning er oppfylt. For å ivareta anonymisering av respondentene samtidig som viktige bakgrunnsvariabler er tilgjengelige kan datasettet kan lastes ned i to versjoner der ulike variabler er slettet. I den ene filen er variablene fylke og løpenummer slettet og i den andre filen er utvekslingsland og løpenummer slettet.

Klikk her for datasettet: Brukerundersøkelse utenlandsopphold Vg2 2016, del 1 (utvekslingsland og løpenummer slettet) 

Klikk her for datasettet: Brukerundersøkelse utenlandsopphold Vg2 2016, del 2 (fylke og løpenummer slettet) 

Nordisk studentundersøkelse 2013

Denne undersøkelsen om studentmobilitet i Finland, Norge og Sverige ble gjennomført våren 2012 av SIU og våre søsterkontorer i Finland (CIMO) og Sverige (UHR). Målet er økt forståelse av drivkreftene bak studentmobilitet. Samarbeidsprosjektet ser blant annet på bakgrunnsfaktorer, ambisjoner og studieretninger som karakteriserer mobile og mindre mobile studenter, hva som påvirker motivasjon og barrierer for mobilitet, samt opplevelser fra utvekslingsperioden.

Klikk her for datasettet: Nordisk studentundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelsene blant internasjonale studenter i Norge, 2008, 2010, 2012 og 2014

Nasjonale omdømmeundersøkelser som SIU gjennomfører hvert annet år blant internasjonale studenter i Norge. Målet er å få kunnskap om hvilket omdømme Norge har som studieland, samt å kartlegge motivasjonen internasjonale studenter har for å velge Norge og norske utdanningsinstitusjoner.

Klikk her for datasettet: Omdømmeundersøkelsen 2008

Klikk her for datasettet: Omdømmeundersøkelsen 2010

Klikk her for datasettet: Omdømmeundersøkelsen 2012

Klikk her for datasettet: Omdømmeundersøkelsen 2014

International Mobility among PhD Candidates at Norwegian Higher Education Institutions 2011

Temaet for denne undersøkelsen er internasjonal mobilitet blant doktorgradsstipendiater (ph.d.-kandidater) ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Undersøkelsen tar blant annet for seg omfanget av, holdninger til og hindringer for internasjonal mobilitet blant ph.d.-kandidatene.

Klikk her for datasettet: PhD-undersøkelsen

Kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring, 2011

Datasettet er basert på en kvantitativ internettbasert spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle videregående skoler i Norge våren 2011. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring. Undersøkelsen kan sees i sammenheng med SIUs utvidede mandat som kompetansesenter for internasjonalisering i grunnopplæringen. Temaene i undersøkelsen henger sammen med kartlegginger av arbeid med internasjonalisering blant kommunale og fylkeskommunale skoleeiere i 2010.

Klikk her for datasettet: Kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring

Kartlegging av internasjonalisering blant kommunale skoleeiere, 2010

Datasettet er basert på en kvantitativ webundersøkelse sendt ut til ansvarlige for skole i alle kommuner i Norge. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i grunnopplæringen. Undersøkelsen kan sees i sammenheng med SIUs utvidede mandat som kompetansesenter for internasjonalisering i grunnopplæringen. Kartleggingen er gjennomført av Ideas2evidence, på oppdrag fra SIU.

Klikk her for datasettet: Kartlegging av internasjonalisering blant kommunale skoleeiere

Kartlegging av internasjonalisering blant fylkeskommunale skoleeiere, 2010

Datasettet er basert på en kvantitativ webundersøkelse sendt ut til ansvarlige for skole i alle fylkeskommuner i Norge. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i grunnopplæringen. Undersøkelsen kan sees i sammenheng med SIUs utvidede mandat som kompetansesenter for internasjonalisering i grunnopplæringen.

Klikk her for datasettet: Kartlegging av internasjonalisering blant fylkeskommunale skoleeiere