Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Internasjonalisering av høyere utdanning

India er blitt et ettertraktet land for internasjonale utdanningsaktører.

internasjonalisering

Skandinaviske studenter i India. (Foto: Alexander Gewelt)

I alle Norges naboland er India blant de høyest prioriterte satsingslandene. Begrunnelsen er ikke fortjeneste, men ønske om å tiltrekke seg kompetanse og styrke egen konkurransekraft. Likevel er det relativt sett få internasjonale studenter som reiser til India, selv om tendensen er økende. Sammenlignet med en annen voksende økonomi, Kina, er antallet innreisende studenter svært lavt, til tross for at undervisningsspråket i India jevnt over er engelsk.

Mangler strategi

Det er flere grunner til den lave inn-mobiliteten. Selv om indiske myndigheter i senere år har engasjert seg mer i rekruttering av internasjonale studenter, blant annet gjennom å lette visumreglene, har India vært lite aktiv på dette området sammenlignet med andre land. India mangler også en klar internasjonaliseringsstrategi.

Det store flertallet av studenter fra Europa og Nord-Amerika som reiser til India, oppholder seg der for en kortere periode. Balansert studentutveksling mellom indiske og utenlandske institusjoner, der også indiske institusjoner sender studenter til partnerinstitusjonene for en kortere periode, vanskeliggjøres av at det ikke er etablert noe system for godkjenning av utenlandske studiepoeng. I tillegg kommer at de fleste indiske institusjoner ikke følger et semesterbasert system.

Private partnerskap

Samarbeid mellom indiske og utenlandske institusjoner om studieprogrammer er begrenset. Særlig gjelder det Indias offentlige universiteter. De aller flere partnerskap er med private indiske institusjoner. En del av disse er tilknyttet universiteter, som gir godkjente grader.

Et norsk ønske om å etablere samarbeid av gjensidig interesse innen forskning og høyere utdanning blir møtt med velvilje fra indisk side. I løpet av våren 2014 vil et nytt samarbeidsprogram mellom Norge og India med en ramme på mellom 14 og 18 millioner bli lansert.

Kontakt

Margrete Søvik

Sidsel Holmberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.


Share |