Flere innspill til nytt partnerskapsprogram

Det er stor interesse for det nye partnerskapsprogrammet med universiteter i utviklingsland. Over 100 deltakere møtte på informasjonsmøtet på Gardermoen mandag 23. november. Statssekretær Bjørn Haugstad inviterte til dialog med sektoren.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 26.11.2015

Bjørn Haugstad

– Partnerskapsprogrammet skal bygge på gjensidig samarbeid, med vekt på faglig kvalitet, sa Bjørn Haugstad.

– Vi er i høyeste grad i dialogmodus, sa Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, da han ønsket velkommen til informasjonsmøtet om det nye partnerskapsprogrammet. Han redegjorde først for bakgrunnen, nemlig den eksterne evalueringen av Kvoteordningen.

– Kvoteordningen har bidratt til at mange studenter fra utviklingsland har fått seg en solid utdanning i Norge, og mange fagmiljøer her hjemme har nytt godt av deres innsats mens de har vært her. Men ordningen har også en del svakheter. Derfor vil vi nå tenke nytt og bruke midlene som har gått til kvoteordningen, på en mer målrettet måte, sa Haugstad.

– Vi vil ha dere med oss i arbeidet med å utforme det nye partnerskapsprogrammet. Den videre progresjonen er avhengig av hva slags tilbakemeldinger vi får av dere.

Et sentralt mål med det nye programmet er å bygge kapasitet utover enkeltstudenten og å styrke kvalitet og internasjonalisering av høyere utdanning gjennom akademiske partnerskap.

Like mange studenter

Haugstad vektla videre at mobilitet, både av studenter og ansatte, står sentralt også i det nye programmet, og at ideen her er utveksling, altså opphold av typisk ett eller to semester. Trolig vil minst like mange studenter kunne komme til Norge i partnerskapsprogrammet som gjennom kvoteordningen.

– Om Stortinget støttet forslaget, noe jeg tror og håper, kommer utlysningen tidlig i 2016. Søknadsfrist blir til høsten, slik at de første prosjektene kan starte i januar 2017, sa statssekretæren.

Jon Gunnar Simonsen, seniorrådgiver på SIU, gikk deretter gjennom programutkastet. SIU legger opp til at det til neste år lyses ut i størrelsesorden 90 millioner kroner til femårige prosjekter fra 2017. En ny utlysning vil kunne komme etter cirka tre år.

Positive forventninger

Diskusjonen etterpå ble lang og levende, med mange spørsmål og innspill fra møtedeltakerne, som i hovedsak kom fra landets universiteter og høyskoler. De aller fleste uttrykte positive forventninger til det nye programmet. Enkelte lurte på om ikke programmet bør åpne også for samarbeid på bachelornivå. Andre foreslo at programmet likevel burde åpne for helgradsmobilitet.

Illustrasjonsfoto

På nyåret sendes forslag til fullstendig program ut til foreleggelse. Da inviteres universiteter og høyskoler til å komme med sine innspill, med noen ukers svarfrist. (Ill.foto: SIU)

– Jeg foreslår at dere begrunner disse innspillene godt i innspillsrunden i januar, slik at vi er sikre på å ha fått med oss argumentasjonen som ligger bak. Jeg kan ikke love noe annet enn at vi skal studere innspillene og vurdere dem grundig, sa Haugstad.

Flere aktuelle land

Flere etterlyste spesifikke land, som de ikke fant på den foreløpige listen, som rommer 36 mulige samarbeidsland.

– Listen består av fokuslandene for norsk bistand, supplert av samtlige land som har sendt ti eller flere kvotestudenter til Norge i perioden 2011-2014. Men listen er ikke hugget i stein, sa Jon Gunnar Simonsen.

Enkelte lurte på forskningens plass i det nye programmet. Statsråden svarte at mye av det som ble etterlyst, allerede er beskrevet i programutkastet. Han viste til slikt som veiledning og forskningsaktiviteter knyttet til mobilitet på master- og ph.d.-nivå, pensumutvikling og fellesgrader.

At dette nye programmet skal være komplementært til NORHED, ble understrekt flere ganger.

– Partnerskapsprogrammet skal bygge på gjensidig samarbeid, med vekt på faglig kvalitet, poengterte Haugstad.

Ønsker innspill

I oppsummeringen hentet statssekretæren opp noen temaer som hadde vist seg særlig brennende i diskusjonen. 

– Må programmet rette seg mot kun nasjonalt akkrediterte læresteder i sør, eller virker dette uønsket avgrensende? Skal vi likevel åpne for noe mobilitet på hel grad? Skal vi åpne for samarbeid på bachelornivå? Skal vi åpne for flere mulige samarbeidsland? Jeg ber dere om å begrunne forslagene nøye i innspillene. Igjen: Jeg kan ikke love annet enn at vi skal studere og vurdere innspillene grundig.

Veien videre

SIU tar med seg innspillene som kom på informasjonsmøtet og jobber med videre detaljering av programmet.

På nyåret sendes forslag til fullstendig program ut til foreleggelse. Da inviteres universiteter og høyskoler til å komme med sine innspill, med noen ukers svarfrist.

Så ferdigstilles programdokumentet, og utlysning av midler kommer, med søknadsfrist til høsten. De første prosjektene skal kunne starte i januar 2017.

Fakta

Partnerskapsprogrammet med universiteter i utviklingsland skal bidra til å styrke kvalitet og internasjonalisering av høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom faglig samarbeid, studentmobilitet og kompetanse- og kapasitetsbygging.

BRIKS-landene blir ikke omfattet av programmet, disse landene dekkes av tiltak under strategien Panorama.

Land i Øst-Europa og Sentral-Asia omfattes heller ikke, men disse landene dekkes av Eurasia-programmet, samt Erasmus+ og EØS-midlene.

Share |