Lærer og studenter i samtale på kantina

Utenlandslektorat

Ordningen med utenlandslektorer inngår som en del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av SIU på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Store midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU lyser ut midlar i fire  program for samarbeid i høgre utdanning med Nord-Amerika, Eurasia, Nordområda og Ru...

Publisert: 26.05.2015

Arbeide som utenlandslektor

Utenlandslektorene er ansatt i midlertidige stillinger ved utenlandske læresteder i en periode fra ett til maks fem år. SIU bistår i ansettelsesprosessen gjennom å kvalitetssikre kandidater til ledige stillinger. SIU har ikke arbeidsgiveransvar for lektorene, som er ansatt ved og har arbeidskontrakt med lærestedet i utlandet. 

Økonomiske betingelser

Utenlandslektorene mottar lønn fra lærestedet i utlandet på lik linje med andre lokalt ansatte lektorer. I tillegg til lønnen gir SIU et kompensasjonstillegg og evt. forsørgertillegg, etter faste satser.

Flyttetilskudd dekkes etter særskilte regler. SIU tar forbehold om justering av stipendytelsene underveis i utenlandsoppholdet, i tråd med føringer fra overordnet departement. 

Bolig

Noen læresteder tilbyr enkel innkvartering på campus, men ved de fleste tilfeller må lektoren selv finne seg bolig under arbeidsoppholdet. Noen ganger kan påtroppende lektor overta forrige lektors bolig. 

Skatt, trygd og pensjon

Tilskuddsytelsene fra SIU er undergitt de til enhver tid gjeldende skatte-og pensjonsregler i Norge og arbeidslandet. Vær oppmerksom på at man ved arbeid i utlandet ut over 12 måneder kan miste medlemskap i den norske folketrygden. SIU anbefaler at man setter seg inn i de regler som gjelder for arbeid i utlandet dersom man ønsker å søke stilling som utenlandslektor. Se NAV sine nettsider for mer informasjon