Erasmus+ i og utenfor Europa

Erasmus+ i og utenfor Europa

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Studenter - ErasmusPluss 100pxl

Midler til prosjektetablering
SIU har satt av en million kroner til sentraliserte tiltakene.
Prosjektetablering

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. 

Les mer
Global mobilitet

Student- og ansattutveksling til og fra partnerland utenfor EU.

Les mer
Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.

Les mer
Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. 

Les mer
Kapasitetsbygging

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.  

Les mer
Fellesgrader

Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa.

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Les mer
Erasmus Charter for Higher Education

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram 2014-2020 må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Les mer