INTPART - Globus

INTPART

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Vil tene på å sende fleire studentar ut

Universitet og høgskolar skal få meir pengar for kvar utvekslingsstudent i 2017, foreslår regjeringa. Styrkinga er sæ...

Publisert: 07.10.2016

Søknad

SIUs og Forskningsrådets program for internasjonale partnerskap med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa (INTPART) lyser ut i overkant av 80 millioner kroner. Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med utvalgte land særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Det skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant. 

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema er tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider. Utlysningen kan bli gjenstand for mindre korrigeringer frem til endelig utlysning 13. april.

Søknadsfrist: 25.05.2016

INTPART-ordningen blir presentert på SIUs informasjonsmøter om partnerskapsprogram 2016 i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Målgrupper

Søkere til INTPART skal være norsk universitet, høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon.

Utlysningen i 2016 er rettet mot universitet, høgskoler eller annen norsk forskningsinstitusjon som er vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte gjennom ordningene:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Klynger på NCE og GCE-nivå (Norwegian- and Global Centres of Expertise)
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Søker må ha relevante studieprogrammer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

Aktiviteter som kan støttes er

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid, og samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Lønn og indirekte kostnader til administrative oppgaver og frikjøp av ressurser til aktivitetene ovenfor kan dekkes med inntil 20% av søkt beløp. Disse kostnadene må gjøres rede for i søknaden og må stå i forhold til søkers egeninnsats og det totale budsjettet for prosjektet.

Støtte kan gis både til å etablere nye internasjonale partnerskap og å styrke eksisterende samarbeid. Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter.

Det kan søkes om støtte til internasjonale partnerskap innen alle fagområder. Søknadene til INTPART kan kombinere alle land og relevante temaer, og blir vurdert ut fra kriteriene i programbeskrivelsen. Forskningsrådet og SIU vil i den endelige vurderingen legge vekt på at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målene med de utlyste midlene. Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle åtte land.

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema er tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider

INTPART er en direkte oppfølging av regjeringens satsing på å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Midlene kommer fra Kunnskapsdepartementet, men programmet er utviklet og driftes av Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid.

Se fullstendig programbeskrivelse nederst på siden.