Studenter på forelesning

Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Forskere vil forutsi hvordan isbreene smelter

Sommertemperaturene i Arktis stiger, og isbreene på Svalbard smelter stadig fortere. Samtidig kalver breene mye forte...

Publisert: 22.09.2016

Mål for programmet

Det overordnede målet for programmet er å øke, styrke og formidle kunnskap om nordområdene.

Mye av det vi forstår som «nordområdekunnskap» er grenseoverskridende temaer, slik som klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål. Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing.

Prosjektene som støttes må bidra til økt kunnskap om nordområdene eller være relevante for nordområdene. Alle fagdisipliner kan søke om prosjektstøtte.

Prioriterte delmål for programmet er:

  • å øke og styrke høyere utdanningssamarbeid om nordområderelevante problemstillinger mellom høyere utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene. Dette inkluderer utvikling av felles grader, programmer og kurs, samt mobilitet av studenter og ansatte
  • å utvikle sterke og bærekraftige institusjonelle partnerskap innen høyere utdanning og forskning 
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanning og forskning innen nordområdekunnskap 
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv
  • å oppnå en god og bred deltakelse i programmet nasjonalt og i samarbeidet med de fem landene

Nordområdeprogrammet har en økonomisk ramme på 53 millioner kroner for programperioden. Programmet finansieres av Utenriksdepartementet og administreres av SIU.
For mer informasjon fra Utenriksdepartementets om nordområdene, se https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/id1154/

Hvem kan søke?

Alle akkrediterte norske høyere utdanningsinstitusjoner, både offentlige og private, kan søke midler fra Nordområdeprogrammet. Den norske institusjonen må søke sammen med minst en høyere utdanningsinstitusjon i ett av de prioriterte samarbeidslandene.

Høyere utdanningsinstitusjoner fra tredjeland kan delta i prosjekter, men bare en mindre del av prosjektmidlene kan gå til aktører i tredjeland.

Hvordan søke?

Søknader til Nordområdeprogrammet skal fylles ut og sendes i SIUs søknads- og rapporteringsverktøy Espresso.

Utlysning og søknadsfrister

Nye midler til kortsiktige midler har nå blitt lyst ut. Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over to år. Total ramme for tiltaket er 2,4 millioner kroner. Søknadsfristen er 17. oktober 2016.

Innen nåværende programperiode blir det ikke lenger lyst ut midler til forberedende besøk til fremtidige samarbeidspartnere i Japan, Kina og Sør-Korea. 

Mer informasjon

All relevant informasjon om utlysningen av midler i Nordområdeprogrammet, finnes på de engelske programsidene.

Dersom du har spørsmål om Nordområdeprogrammet kan disse rettes til Unni Kvernhusvik Sagberg eller Synne Lysberg

Kontakt


Velg Canada

Finn ut mer om muligheter for å studere i Canada:

Studier i Canada


Prioriterte samarbeidsland

Interessert i å vite mer om de prioriterte samarbeidslandene for Norge på kunnskapsfeltet? Les mer om de enkelte landene på de ulike landssidene


Share |