Tekst: Look Up and Discover Norway. A Great Place to Study.

"Study in Norway"

"Look up - Study in Norway" er merkevaren som er utviklet for å skape et godt internasjonalt omdømme for Norge som kunnskapsnasjon.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Profileringskonseptet er bygget opp rundt begrepene studier/forskning og opplevelser, og har som mål å gjenspeile den helhetlige opplevelsen ved å studere, forske og bo i Norge.

Den strategiske plattformen for det nasjonale profileringsarbeidet ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt høsten 2004. Arbeidsgruppen besto av representanter fra høyere utdanningsinstitusjoner, UHR, departementet, studentorganisasjonene, UD og SIU. I tillegg til arbeidsgruppens medlemmer har personer ved flere institusjoner kommet med innspill til innhold og utforming av den strategiske plattformen.

"Study in Norway"-konseptet bygger på to kjerneverdier: nærhet og samhandling. I dette ligger et mål om at studenten skal få kombinert kvalitetsstudier med unike norske opplevelser. Bruken av natur i profileringen skal spille på aktivitet og personlige opplevelser, og ikke ta form av rene "postkort"-fremstillinger.

Målgrupper

Målet med profilering av Norge som studie- og forskningsland er ikke kvantitet, men kvalitet: Norge skal fremstå som attraktivt for "de riktige" studentene og forskerne.

Kjernemålgrupper:

 • "Erasmusstudenter"/europeiske studenter (del-studenter)
  • Undervisere/studierådgivere ved europeiske institusjoner
  • Studentenes foreldre
 • Ph.d-kandidater og forskere fra Europa

Sekundære målgrupper:

 • Studenter i Europa som ønsker å ta hele gradsstudier i Norge.
  • Undervisere/studierådgivere ved europeiske institusjoner
  • Studentenes foreldre
 • Studenter i satsingslandene som ønsker å ta hele gradsstudier i Norge.
  • Undervisere/studierådgivere ved utenlandske institusjoner
  • Studentenes foreldre
 • Ph.d-kandidater og forskere i satsingslandene

Vedlegg og lenker