Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.

Kunsten å oppmuntre til evig nysgjerrighet og læring

Tre at ti norske ungdommer makter aldri å gjennomføre videregående opplæring. Tallene har ligget stabilt i en årrekke...

Publisert: 29.09.2016

Hva er et strategisk partnerskap?

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner/organisasjoner/bedrifter kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa. Det er også mulig å inkludere partnere fra land utenfor Europa dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet.

Partnerskap som er relevante for videregående opplæring kan søke om støtte til: 

Strategiske partnerskap som fremmer innovasjon

I disse prosjektene kan man søke støtte til å utvikle innovative produkter og til aktivt å spre de resultatene man utvikler til et større publikum.

Strategiske partnerskap som fremmer utveksling av god praksis

Målet med disse prosjektene er først og fremst å utvikle gode tverrnasjonale nettverk der man kan utvikle, utveksle og dele god praksis, gode ideer og metoder.

Prioriteringer                  

Et strategisk partnerskap må være knyttet til minst én av prioriteringene i Erasmus+. Prioriteringene er enten sektorovergripende (horisontale), det vil si aktuelle for alle utdanningssektorer, eller sektorspesifikke (se side 120-126 i programguiden).

Strategiske partnerskap kan være rettet mot én utdanningssektor, eller de kan være tverrsektorielle ved at resultatene som utvikles, er relevante for flere utdanningssektorer. 

Typer partnerskap

Strategiske partnerskap for skoler kan være enten

  • Et strategisk partnerskap rettet mot skole- og barnehagesektoren og som også involverer andre aktører enn skoler og barnehager, for eksempel bedrifter eller lærerutdanningsinstitusjoner. Disse partnerskapene må bestå av minst tre partnere fra minst tre land. Det er mulig å inkludere partnere fra land utenfor EU/EØS, så sant det tilfører prosjektet en vesentlig merverdi. Dette er strategiske partnerskap som fremmer innovasjon.
  • Et rent skole- eller barnehagepartnerskap som må bestå av minst to skoler/barnehager fra minst to land. Bare skoler og barnehager kan motta støtte i disse partnerskapene. Dette er strategiske partnerskap som fremmer utveksling av god praksis.

Hvem kan søke?

  • Alle institusjoner og organisasjoner som arbeider i eller mot  skole- og barnehagesektoren kan delta i strategiske partnerskap rettet mot skole- og barnehagesektoren, enten som koordinator eller partner: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, lærerutdanningsinstitusjoner, utdanningsmyndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og kulturskoler. 
  • Alle offentlige skoler og barnehager, private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12 og godkjente private barnehager kan delta i rene skole- eller barnehagepartnerskap enten som koordinator eller partner.

Hva kan man få støtte til?

Budsjettet i et strategisk partnerskap settes sammen av ulike kostnadskategorier knyttet til de planlagte aktivitetene i prosjektet, og er avhengig av om det er et prosjekt som skal fremme innovasjon eller et prosjekt som skal utveksle god praksis. Man kan søke støtte til:

  • prosjektledelse- og gjennomføring
  • deltakelse på prosjektmøter
  • utvikling av konkrete produkter og spredning av disse (gjelder kun strategiske partnerskap som fremmer innovasjon)
  • læringsmobiliteter for elever og lærere hos partnere
  • kostnader i forbindelse med deltakelse av personer med særskilte behov
  • andre kostnader 

Utfyllende informasjon

For mer informasjon om utvikling av et strategisk partnerskap, se Erasmus+ Program Guide for 2017 (eng.) side 120-138, og side 287-299. Vi anbefaler også at alle som søker om Erasmus+ prosjekter orienterer seg i del A – Generell informasjon om Erasmus+ programmet i samme dokument. 

Varighet på prosjektene

12 til 36 måneder.

Søknadsfrist:
29. mars, 2017 kl. 12 (norsk tid)

Approaching deadlines


Publikasjoner

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |