ReferNet logo

ReferNet

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene.

Å skape europeere – Erasmus og Europas utfordringer

Da jeg gikk av flybussen i utkanten av Brussel en høstdag i 1998, ble jeg del av det som allerede den gangen ble kal...

Publisert: 30.04.2015

Nettverket samler informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene. Europakommisjonen bruker informasjonen til å utvikle og implementere europeisk politikk på feltet. Norge deltar i nettverket på lik linje med medlemsland i EU.

ReferNet i Norge

Senter for internasjonalisering av utdanning ivaretar oppgaven med å samle inn informasjon, vurdere og rapportere om norske utviklingstrekk innen fag- og yrkesopplæringen rettet mot et europeisk publikum.

For å få innspill i arbeidet,vil vi opprette et nettverk bestående av sentrale aktører fra myndighetene, partene i arbeidslivet og fag- og yrkesopplæringen i Norge.

ReferNets produkter

Gjennom arbeidet med ReferNet utarbeider vi flere rapporter som til sammen gir en god innsikt i norsk fag- og yrkesopplæring på engelsk. Her er en oversikt over produktene i ReferNet:

VET in Europe Norway er en systembeskrivelse av norsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten gir en grundig oversikt over hvordan norsk fag- og yrkesopplæring er organisert, og inkluderer også korte beskrivelser av fagskolene, mesterbrevutdanningen og høyere utdanning. I rapporten beskriver vi partssamarbeidet, kvalitetssikring av fagopplæring og utfordringer og tiltak knyttet til frafall. Rapporten oppdateres årlig. 

VET in Europe – Country Report 2014, Norway

Policyrapport er en rapport som beskriver politikkutviklingen på yrkesopplæringsfeltet innenfor målsettingene i det europeiske samarbeidet. Basert på landenes policyrapporter vil Cedefop oppsummere funnene. Temaet vil behandles i flere EU-organ, deriblant i Kommisjonen og på ministernivå.

Spotlights er en publikasjon som oppsummerer de viktigste elementene, utfordringene og utviklingstrekkene i videregående fag- og yrkesopplæring.

Spotlight on VET Norway 2012/13

Tematiske artikler komplementerer den generelle informasjonen i systembeskrivelsen. Årlig produseres flere artikler som tar for seg prioriterte temaer av EU-formannskapet innen fag- og yrkesopplæringen.

Nasjonale nyhetssaker handler om aktuelle utviklingstrekk eller hendelser i fag- og yrkesopplæringen, eller i arbeidsmarkedet i Norge. Sakene inngår i Cedefop sitt nyhetsbrev.

Nasjonale nyheter fag- og yrkesopplæring

Mer informasjon om ReferNet


Share |