Studenter jobber sammen i kollokoviegruppe på studentkantinen

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder, og i programperioden 2009–14 var det 11 land som deltok i utdanningsdelen av tiltaket.

Gründere må redde landsbygda

– Den kommunistiske arven lever i beste velgående her i Tsjekkia, og særlig på landsbygda. Folk flest setter sin lit...

Publisert: 16.01.2017

Generell informasjon om EØS-midlene

Målet med EØS-programmet er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og å styrke bilaterale kontakter mellom de 3 giverlandene og de 15 mottakerlandene.

I den nye programperioden 2014–2021 er det satt av i alt 2,8 milliarder Euro. De ulike landene skal forhandle med giverne vedrørende hvilke tiltak som er aktuelle for det enkelte landet.

Per 28.11.2016 har to land underskrevet en «Memorandum of Understanding» (MoU), Romania (signert 13.10.2016) og Slovakia (signert 28.11.2016), som skal danne grunnlaget for de endelige programutformingene.

Romania: Oversikt over programmer
Program Norsk partner Tildeling (mill.Euro)
Næringsutvikling og innovasjon Innovasjon Norge 45,0
Forskning Norges forskningsråd 40,0
Utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning 12,0
Anstendig arbeid Innovasjon Norge 2,2
Helse Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
40,0
Lokal utvikling og inkludering av romfolk Kommunesektorens organisasjon 70,0
Miljø og klima Miljødirektoratet 20,0
Fornybar energi Innovasjon Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat
62,8
Kultur Riksantikvaren og Kulturrådet 24,6
Sivilt samfunn   46,0
Justis og kriminalomsorg Justisdepartementet
Domstolsadministrasjonen
Kriminalomsorgen
45,0
Politisamarbeid og beredskap Justisdepartementet
Politidirektoratet
Direktoratet for sivilt beredskap
Utlendingsdirektoratet
24,0
Bilateralt fond   10,2
Reserve (5 %)   20,0
Slovakia: Oversikt over programmer
Program Norsk partner Tildeling (mill. Euro)
Næringsutvikling og innovasjon Innovasjon Norge
Senter for internasjonalisering av utdanning
20,0
Anstendig arbeid Innovasjon Norge 0,58
Lokal utvikling og inkludering av romfolk   15,0
Forebygging og tilpasning til klimaendringer

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

16,0
Kultur Riksantikvaren og Kulturrådet 17,5
Sivilt samfunn   9,0
Godt styresett og grensekryssende samarbeid med Ukraina Barentssekretariatet 8,5
Vold mot kvinner Helsedirektoratet 9,0
Bilateralt fond   2,26
Reserve   5,08

Aktuelle aktiviteter innen utdanningsfeltet (programområde 3 – Utdanning, stipend, lærlingordninger og ungdomsentreprenørskap)

  • Institusjonelt samarbeid på alle nivåer
  • Forbedring av kvalitet og relevans i alle utdanningsnivåer
  • Samarbeid og partnerskap mellom utdanning, forskings og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Forbedre voksnes deltakelse i livslang læring
  • Videreutvikling av lærere
  • Mobilitet av studenter og ansatte i høyere utdanning

Det er ikke avklart hvilke land som velger å delta i utdanningsprogrammet, dette vil skje i løpet av MoU-forhandlingene, trolig i løpet av våren 2017. Elementer av utdanningsprogrammet kan også inkluderes i andre delprogrammer, for eksempel forskning.

Kontakt


Nasjonale kontaktpunkter


Relevante lenker


Hvordan søke?

Det vil være utdanningsinstitusjoner i et av mottakerlandene som kan søke om støtte i programmet. Informasjon om mulighetene vil bli kunngjort når programmene foreligger. Utlysninger i de første landene vil trolig komme i slutten av 2017 eller tidlig i 2018.


Share |