Student utenfor universitet i Munchen, Tyskland

Søknad prosjektetableringstøtte 2016

For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+ lyser SIU ut ca. 1 million kroner til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor følgende seks sentraliserte tiltak under Erasmus+: 1) Kunnskapsallianser, 2) Sektorallianser, 3) Kapasitetsbygging, 4) Fellesgrader, 5) Jean Monnet og 6) Idrett.

Søknadsfrist: 01.12.2016

Søknadsfristen er løpende frem til og med 01. desember 2016 kl. 15:00 [utvidet frist]
Utlysningsdato: 15. april 2016

SIU inviterer institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekt innenfor følgende seks sentraliserte tiltak under Erasmus+ til å søke om prosjektetableringsstøtte:

Mål

Europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, nyskaping og nærings-/arbeidsliv fremmer kvalitet og relevans i norsk utdanning, og bidrar til å opprettholde og styrke norsk konkurranseevne. Det er derfor et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+, hvor slikt tverrsektorielt samarbeid har en sentral rolle. Hensikten med prosjektetableringsstøtten er å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i europeisk konkurranse om prosjektmidler.

Budsjettramme

Type sentralisert tiltak Støttebeløp for koordinatorer Støttebeløp for partnere i prosjekter
Kunnskapsallianser inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Sektorallianser inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Kapasitetsbygging inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Fellesgrader inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Jean Monnet inntil NOK 50 000 inntil NOK 25 000
Idrett inntil NOK 50 000 inntil NOK 25 000

Hvem kan søke?

Alle norske offentlige eller private organisasjoner som er involvert i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de skal delta som koordinator eller som partner. Dette kan være høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. Merk at kravene til sammensetning av et partnerskap/konsortium varierer mellom de ulike Erasmus+-tiltakene nevnt ovenfor. For mer informasjon om kravene, vises det til «Erasmus+ Programme Guide 2016».

Merk at under gjeldende gjeldende EØS-regelverk er staten forhindret fra å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver økonomisk aktivitet, med mindre den aktuelle statsstøtte dekkes av det eksplisitte unntaket «bagatellmessig støtte». For at støtten skal anses bagatellmessig, er det et krav at den samlede offentlige støtten til den aktuelle virksomheten over en 3 års-periode ikke overstiger EUR 200 000. For mer informasjon om støtte til bedrifter eller andre virksomheter som driver økonomisk aktivitet, vennligst se utlysningsteksten.

Hva kan det gis støtte til?

Det kan innvilges støtte til én søknad per prosjekt. Støtten kan dekke følgende kostnader:

1. Reise- og møtekostnader både for søker og andre partnere i prosjektet.;
2. Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i prosjektet):
 a) Timekostnader etter satser for bedrifter, organisasjoner og uavhengige institutter
 b) Frikjøp av personale ved universiteter, høyskoler og skoler på bakgrunn av reelle kostnader.
3. Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning
4. Kostnader knytet til tilrettelegging for deltagelse av personer med særlige behov. (Dette kommer i tillegg til øvrige kostnader, og baseres på reelle kostander).

De første 60 prosent av støtten utbetales etter innvilget søknad om prosjektetableringsstøtte. De resterende 40 prosent utbetales ved dokumentert innsendelse av søknad til Europakommisjonen våren 2017, og etter at SIU har godkjent rapporteringen for bruken av midlene.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Logg på med ditt brukernavn og klikk på Erasmus Plus – Prosjektetablering/ Project development.

Søkere som mottok prosjektetableringsstøtte i 2015, og leverte søknad til Erasmus+ sentraliserte tiltak uten å få tildeling fra EU, har anledning til å søke SIU om nye midler til å forbedre og sende ny søknad til Europakommisjonen våren 2017. I slike tilfeller blir søker bedt om å legge ved evalueringen fra Europakommisjonen fra 2016. Denne vil inngå i SIUs evaluering av søknaden om ytterligere støtte til prosjektetablering.

SIU kan bistå med råd og veiledning både i PES-søknadsprosessen og i forbindelse med den videre utviklingen av en endelig søknad til Europakommisjonen. For spørsmål, send gjerne en epost til erasmus@siu.no (tydelig merket med navnet på tiltaket som henvendelsen gjelder i emnefeltet).

Søknadsvurdering

Søknaden vurderes fortløpende etter hvert som SIU mottar dem. Søkere oppfordres til å sende PES-søknad til SIU så tidlig som mulig, så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt begynner å ta form. SIU vurderer det som positivt om søker er koordinator for den aktuelle EU-søknaden. SIU vil tilstrebe å gi svar på søknader senest innen fire uker etter søknaden er mottatt. Søkere som får avslag på prosjektetableringsstøtte, kan påklage vedtaket iht. SIUs klagereglement. For mer informasjon om søknadsvurdering, vennligst se utlysningsteksten.

Rapportering

Prosjekter som får tildelt PES-midler må levere en kort sluttrapport med regnskap til SIU i Espresso. Sluttrapporten skal inneholde et kort sammendrag av innsendt søknad til Europakommisjonen og kopi av bekreftelse på levert søknad i Europakommisjonens elektroniske søknadssystem.

Frist for å rapportere til SIU er senest 1. juni 2017.

Share |