Årsrapport 2014

Årsrapport 2014

2014 har vært et både for vekst og konsolidering. Organisasjonen fremstår i dag som en styrket bidragsyter bedre kvalitet i norsk utdanning og vil karakterisere samarbeidet med sektoren og myndighetsnivå som positivt og konstruktivt.

For å laste ned komplett PDF-versjon, følg lenken i kolonnen til høyre.

Styrets beretning

Et viktig mål for 2014 var å utvikle SIU videre som et kompetansesenter for både myndighetene og utdanningssektoren. En avgjørende faktor for å gå grundig til verks var både bortfall av betydelige inntekter i 2012, men også krav og forventninger hos SIUs brukere og eiere om å bidra til et felles kunnskapsgrunnlag. Ettersom SIU i stor grad er en oppdragsorganisasjon, besluttet styret å gjennomføre en sårbarhetsanalyse gjennom utvikling av rullerende forretningsplan for virksomheten. Styret vedtok planen mot slutten av 2013 og i 2014 har styret og administrasjonen utformet flere handlingsplaner som oppfølging av forslagene i denne. Disse dekker områdene «prioriterte samarbeidsland utenfor Europa», «kunnskapstrianglet», «profilering og rekruttering» samt spesielt prioriterte felt innen grunnopplæringen. Det er en sterk sammenheng mellom planene, spesielt mellom de tre førstnevnte.

For styret har det vært et viktig mål at SIU skal ha et mest mulig helhetlig blikk på internasjonalisering og at rollen som kompetansesenter for internasjonalisering ikke begrenses til de virkemidlene SIU selv håndterer. I svaret på Kunnskapsoppdraget var en av konklusjonene at selve de politiske og samfunnsmessige målene for internasjonalisering ikke er tilstrekkelig avklart på alle felt. Dette gjelder blant annet tilstrømmingen av utenlandske studenter til Norge. Styrets egen kontakt med europeiske søsterorganisasjoner tilsier også at en mer planmessig og målrettet tilnærming til spørsmålet er hensiktsmessig. Evalueringen av Kvoteordningen og diskusjonen om studieavgifter for tredjelandsstudenter aktualiserte
spørsmålet ytterligere.

Økte ressurser

For at SIU skal fylle sitt mandat som kompetansesenter fullt ut, må organisasjonen tilføres tilstrekkelige menneskelige ressurser og ha optimale tekniske løsninger. Styret har derfor i takt med at SIU har påtatt seg nye oppgaver nyttet en betydelig andel av sitt økonomiske handlingsrom i 2014 til å ansette nye medarbeidere og til forbedring av infrastrukturen. Mens norsk internasjonalisering har et tydelig politisk mål om å koble utdanning og forskning, er samarbeidet med arbeids- og næringsliv mindre utviklet i Norge enn i mange andre land. SIU har styrket organisasjonens engasjement og kompetanse på området. Det er innledet dialog med sentrale aktører i norsk næringsliv og SIU har undertegnet en avtale med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge om et arbeidsfellesskap i Tokyo.

Oppstarten av Erasmus+ har vært en stor og viktig del av SIUs arbeid på alle utdanningsnivå i 2014. I forbindelse med lanseringen av programmet har SIU hatt en rekke målgrupperettede tiltak for å spre kjennskap om programmets muligheter samt lette overgangen fra LLP til Erasmus+. En brukerundersøkelse i etterkant av første søknadsrunde i Erasmus+ viser stor grad av tilfredshet med informasjonen de har fått gjennom SIUs kanaler. I 2015 vil det være et særlig fokus på evaluering av kommunikasjonstiltakene, inkludert aktiviteter i sosiale medier.

Rapportering og formidling

Økt kvalitet på rapportering og formidling av resultater, samt initiering av relevante, overordnede analyser av internasjonaliseringens utfordringer og nedslagsfelt vil ha fokus kommende år. SIU har benyttet kravet til «evidence based analysis» i Erasmus+ som en for å utvikle bedre flyt mellom rapportering, formidling og analyse. E+ kunnskapsprosjekt ble etablert i 2014, og skal være et kunnskapsbidrag om internasjonalisering i utdanning og forskning samt dekke SIU sitt interne behov for kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til Erasmus+. Hovedspørsmålet vil være hvordan programmet fungerer i en større samfunnsmessig, kulturell og politisk sammenheng. E+ kunnskapsprosjekt må dessuten relateres til SIUs omfattende arbeid med å styrke resultatformidlingen både fra programvirksomheten og andre aktiviteter. Arbeidet har vært organisert i et eget data- og statistikkprosjekt som videreføres i 2015.

Virkemiddelapparatet

Både i vurderingen av virkemiddelapparatet og i andre innspill fra SIU i 2014 står tanken om et «rammeprogram for partnerskap og internasjonalt samarbeid» sentralt. Styret mener dette vil være et godt grep, ikke minst med tanke på de utfordringer 2014 har vist at vi fortsatt står overfor. Styret oppfatter at den nedadgående tendensen for utvekslingsmobilitet fra Norge innenfor høyere utdanning er uheldig og ikke i tråd med målene for internasjonalisering. Det er derfor grunn til å vurdere nye virkemidler som kan styrke mobiliteten både kvantitativt og kvalitativt.

I vurderingen av virkemiddelapparat valgte SIU å gi høy prioritet til enkelte av de ordningene som ligger utenfor SIU. Ikke minst ble det stilt spørsmål om studiefinansieringen bidrar til studier av høy kvalitet. Styret mener dette bekrefter den positive utviklingen av SIU som kompetansesenter for internasjonalisering, og vil bidra til at denne siden av SIUs virksomhet forsterkes ytterligere. I vurderingen av virkemiddelapparatet tok SIU til orde for at det er behov for å forenkle og samordne. Som et ledd i dette arbeidet valgte SIU i 2014 selv å gjennomføre felles utlysning av midler fra ulike ordninger. Erfaringen var god, det samme var tilbakemeldingen fra søkerne.

Innspill

I mars 2014 ble sluttrapporten fra Kunnskapsoppdraget om samarbeid med prioriterte land utenfor Europa levert Kunnskapsdepartementet, samtidig som innholdet også ble formidlet til den høyere utdanningssektoren. Høsten 2014 leverte SIU sluttrapporten fra oppdraget med å vurdere det samlede virkemiddelapparatet for høyere utdanning, og presenterte sine forslag til endringer og justeringer. Etter invitasjon fra Kunnskapsdepartementet leverte SIU også innspill til den bebudede strategien for kunnskapssamarbeid med BRIKS-landene og Japan og høringssvar i forbindelse med evalueringen av Kvoteordningen.

Den årlige internasjonaliseringskonferansen blir en stadig viktigere arena for formidling av kunnskap og kompetanse for internasjonalisering. Mer enn 500 deltakere på konferansen i 2014 vitner om at konferansen og SIU har befestet sin posisjon innenfor høyere utdanning. SIU har besluttet å arrangere en tilsvarende konferanse også på grunnopplæringens område, og den første skal avholdes høsten 2015.

Les hele rapporten i PDF:

Årsrapport 2014 - 2015

Årsrapport 2014 - 2015

Last ned hele årsrapporten og virksomhetsplanen med vedlegg i PDF-format.

Årsrapport 2014 - 2015


Share |