SIU logo

Årsrapport 2015

Internasjonalisering av utdanning har de siste årene blitt stadig viktigere for institusjoner og myndigheter. De store strukturendringene i norsk høyere utdanningssektor, omstillingen i norsk økonomi, et stadig mer globalisert arbeidsliv, og migrasjonsbildet med flyktningestrømmene påvirker internasjonaliseringsarbeidet, men gjør det også stadig mer aktuelt.

SIU sin årsrapport for 2015 - 2016 dokumenterer våre tiltak og driften av organisasjonen. Den trekker også linjene inn og viser noen av planene våre for 2016.

Styrets beretning

SIUs sittende styre tiltrådte august 2015, og har dette halvåret lært å kjenne en spennende og veldrevet organisasjon. Vi ser likevel at SIU kan utvikle seg til en enda viktigere aktør i norsk utdanning, og opplever at det fra Kunnskapsdepartementets side gis muligheter til å utvikle SIUs rolle.

Internasjonalisering av utdanning har de siste årene blitt stadig viktigere for institusjoner og myndigheter. De store strukturendringene i norsk høyere utdanningssektor, omstillingen i norsk økonomi, et stadig mer globalisert arbeidsliv, og migrasjonsbildet med flyktningestrømmene påvirker internasjonaliseringsarbeidet, men gjør det også stadig mer aktuelt. Det er styrets ønske at SIUs nye strategi for perioden 2017 til 2021 skal reflektere det endrede landskapet, og gjøre organisasjonen enda bedre i stand til å prioritere mål og tiltak i de kommende år.

Styret mener at SIU er en organisasjon som har inntatt en sterk posisjon i utdanningssektoren, særlig innen høyere utdanning, men i stigende grad også grunnopplæringen. SIU er i en unik posisjon for å se resultater, sammenhenger og synergier mellom ulike satsinger, programmer, tiltak, og har derfor en sentral rolle i videreutviklingen av virkemiddelapparatet. SIU er en solid forvaltningsorganisasjon, som de senere år i stadig sterkere grad også klarer å omforme og utnytte kunnskapen opparbeidet gjennom forvaltning til å virke som kompetansesenter for sektoren.

Aktiviteter og resultater

SIU overtok fra 2015 ansvaret for en rekke ordninger fra Fylkesmannen i Vest-Agder (FIVAI) og befester dermed sin rolle som programforvalter og som kompetansesenter for grunnopplæringen ytterligere. Nord-Amerika strategien er fra 2015 blitt en permanent del av grunnbevilgningen til SIU, og gir godt grunnlag for videre, langsiktig arbeid. Samarbeidet med Forskningsrådet om programmer er videreført og videreutviklet med UTFORSK og INTPART. En ny fase av det UD-finansierte Eurasiaprogrammet startet i 2015, og de første studentene under Students at Risk-programmet påbegynte sine studier i Norge høsten 2015.
SIU har i 2015 jobbet videre med koblinger mellom forskning, utdanning og nærings-/arbeidsliv. Her samarbeider SIU stadig tettere med andre aktører. Det kan blant annet trekkes frem etableringen av et arbeidsfellesskap med Innovasjon Norge (IN) og Forskningsrådet i Japan. Dette har gitt stor synlighet og blir av enkelte miljøer omtalt som «gullstandarden» for samarbeid. Både etablerte relasjoner og erfaringer må brukes i videreføring og videreutvikling. SIU arbeider også målrettet for å øke deltakelse fra arbeidslivet i de fleste program og ordninger.

Erasmus+ er en sentral oppgave for SIU, og i 2015 hadde den «internasjonale dimensjonen» sine første utlysninger med global mobilitet og kapasitetsbygging. Det var tilfredsstillende interesse fra sektoren tatt i betraktning at dette er helt nye tiltak for norske institusjoner, men SIU ser likevel at her er et uutnyttet potensiale, særlig innen kapasitetsbygging. En rekke informasjonstiltak har også vært gjennomført i programmet, i tillegg til gjennomføring av ny søknadsrunde. For å bidra til økt norsk deltakelse i de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, har SIU også lyst ut midler til prosjektetablering knyttet til kunnskapsallianser, sektorallianser og kapasitetsbyggingsprosjekter.
De prioriterte samarbeidslandene utenfor Europa er et viktig satsingsområde for SIU, og i 2015 har SIU gjennomført reiser til alle samarbeidslandene, blant annet for å besøke prosjekter som en del av oppfølgingen av UTFORSK-pilotprogrammet. SIU har lagt vekt på å få til et godt samarbeid med IN og Forskningsrådet for å kunne oppnå gode resultater under den nye strategien for samarbeid med de prioriterte samarbeidsland utenfor EU og Nord-Amerika (Panorama) som ble lansert i oktober.

I 2015 gjennomførte SIU sin første internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen – IKG15. Dette er en stor målrettet satsing som åpner for at SIU inntar en viktigere rolle på grunnopplæringsfeltet. Arrangementet ble svært vellykket, og det er tydelig at sektoren har manglet en slik arena for faglig påfyll, erfaringsutveksling og diskusjon. IKG videreføres i 2016. Internasjonaliseringskonferansen for høyere utdanning ble gjennomført for fjerde gang og samlet nok en gang godt over 400 deltakere fra sektoren, i Tromsø.

SIU fikk store utviklingsoppgaver fra Kunnskapsdepartementet som følge av beslutningen om å avvikle Kvoteordningen til fordel for et partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland og økt satsing på prioriterte samarbeidsland utenfor Europa. Stor arbeidsinnsats gjennom høsten 2015 gjør at et nytt partnerskapsprogram vil kunne lyses ut etter planen våren 2016.

Mobilitet er både et mål og et tiltak innen internasjonalisering, og siste års nedadgående tendens er bekymringsfull. SIU har i 2015 satt i gang et arbeid for å øke utmobiliteten, særlig innen høyere utdanning. Studenter, elever og lærlinger er i stadig større grad en viktig målgruppe for SIUs arbeid, og økt utmobilitet er et sentralt mål for internasjonaliseringsarbeidet, på alle nivåer. Det er også viktig å jobbe videre for å øke mobiliteten til ikke-engelskspråklige land. Innen fag- og yrkesopplæringen ser vi for øvrig en positiv trend med stor oversøkning til de mobilitetsmidlene SIU forvalter. I sitt innspill til statsbudsjettet for 2017 la SIU også vekt på tiltak for å styrke praksismobilitet, både innenfor grunnopplæringen og i høyere utdanning.

Viktige grep i 2016

Ny direktør ble ansatt i november 2015, etter en god prosess med godt kvalifiserte kandidater. Harald Nybølet tiltrer i stillingen 1. april 2016.

I 2015 har SIU vært opptatt av å finne nye lokaler slik at organisasjonen kan bli samlokalisert, og ny leieavtale ble inngått i januar 2016 med innflytting planlagt til august 2016. Samlokalisering vil gi SIU muligheter for å utvikle seg ytterligere i årene fremover og dette vil ventelig ha klart positiv effekt for SIU som organisasjon. Lokalisert sentralt i Bergen vil SIU fortsatt være lett tilgjengelig som et nasjonalt organ.

Arbeidet med ny strategi for perioden 2017–2021 er satt i gang. Det er styrets ønske at SIUs nye strategi skal reflektere de pågående samfunnsendringene både nasjonalt og globalt, og gjøre organisasjonen enda bedre i stand til å prioritere mål og tiltak i de kommende år.

Bergen, dato 15.03.2016

Les hele rapporten her (PDF):

Årsrapport 2015 - 2016 for SIU

Signatur for styret til SIU 2016

Årsrapport 2015

Last ned PDF versjon her:

Årsrapport 2015 - 2016 for SIU (uten økonomivedlegg)

Årsrapport 2015 - 2016 for SIU (med økonomivedlegg - 19 MB!)


Share |