Utdanning for internasjonal ungdom

Flyktningsituasjonen

Den betydelige økningen i antall flyktninger i senere tid har ankommet Norge har ført til at mange aktører i samfunnet har engasjert seg for å finne ulike typer løsninger på de ulike utfordringer dette stiller oss ovenfor. Også SIU ønsker å bidra til dette arbeidet med å finne gode løsninger.

Utdanningssektoren er en sentral arena i arbeidet med å integrere flyktninger i det norske samfunnet, og for at de på best mulig måte skal kunne tilpasse seg et norsk arbeids- og samfunnsliv. SIU ønsker å bidra til at utdanningssektoren raskt og effektivt møter de problemstillingene som økningen i antall flyktninger gir opphav til, og har sammen med en rekke andre norske aktører på utdanningsfeltet deltatt i flere nasjonale og internasjonale fora hvor disse problemstillingene søkes løst.

Nasjonal ressurs

I nasjonal sammenheng koordineres sektorens arbeid med disse problemstillingene av Universitets- og høyskolerådet (UHR), som har opprettet en egen ressursside knyttet til flyktningekrisen.

Les mer på UHR sin ressursside knyttet til flyktningsituasjonen

Utover å delta i slike fora og for øvrig stille vår kompetanse til rådighet overfor departement og ulike sideordnede organ, arbeider SIU også med ulike interne prosjekter som kan bidra til å gjøre det lettere for flyktninger å nyttiggjøre seg de utdanningstilbudene som finnes. For eksempel arbeides det for tiden med utvikling av informasjonsmateriell og rådgivningskompetanse knyttet til karriererettledning for flyktninger samt tilrettelegging av studieportalen «Study in Norway» (se lengrer ned på siden) for å lette studiesøk for flyktninger blant alle engelskspråklige bachelor- og masterkurs som tilbys i Norge. 

Hvordan kan SIU hjelpe?

Vi har en rekke programmer og virkemidler som kan være aktuelle, her finner du en oversikt over hvilke muligheter for støtte som finnes:

  • Erasmus+ har inkludering og integrering som en sentral prioritering. Programmet er gjennomgående for alle sektorer og gjelder både mobilitet og prosjektsamarbeid. Noen av de sentrale målene ved Erasmus+ programmet er bevissthet om og forståelse for andre kulturer.
  • Nordplus har inkludering og integrering høyt på prioriteringslisten, både institusjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte.
  • Pestalozzi er en ordning hvor søkere kan få støtte til ulike tiltak knyttet til etterutdanning for lærere som har demokrati og menneskerettigheter, interkulturell læring og/eller flerspråklighet som fagfelt/spesialitet.
  • Såkorn til voksenopplæring er en ordning hvor søkere kan tildeles reisestøtte bl.a. til kontaktseminar og arrangementsstøtte i forbindelse med voksenopplæring.
  • Den europeiske språkprisen  (The European Language Label) er en årlig pris på kr. 50 000,- som oppmuntrer til nye læringsmetoder og  legger vekt på  språklig mangfold, interkulturell læring og minoritetsspråk.

Nettside for internasjonale studenter

Nettsiden studyinnorway.no inneholder blant annet en oversikt over alle engelskspråklige bachelor- og masterstudier ved de norske UH-institusjonene. Nettsiden inneholder også informasjon om blant annet opptak, søking og studenttilværelsen i Norge. Les mer på:

www.studyinnorway.no
 

Ta gjerne kontakt!

Dersom du er en potensiell søker, kan du finne mer informasjon om og kontaktdetaljer for de enkelte programmene og virkemidlene ved å følge lenkene. Dersom du kjenner noen som arbeider med utvikling av utdanningsrettede prosjekt knyttet til flyktninger, så oppfordrer vi deg til å tipse vedkommende om denne siden.

Aktuelle saker

Syrisk flyktning

La oss få bidra med det vi kan

"Mange flyktninger er ressurssterke. Det beste for alle er om vi kan få brukt våre ressurser og erfaringer".

(publisert 24. feb 2016)


Share |